สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
โพล
 • ท่านรู้จักเพอร์เฟคเทรนนิ่งจากช่องทางใด
  เว็บไซต์ / Google
  เฟซบุ๊ก / Facebook
  ไลน์ / LINE
  อีเมล / E-mail
  สื่อสิ่งพิมพ์
  บุคคลอื่นแนะนำ

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน  (2 DAY)
  (
  Supervisory skill development)

   

  หลักการและเหตุผล
           
  พนักงานระดับบังคับบัญชา หรือ หัวหน้างาน มีส่วนสำคัญและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นอย่างมาก ความสำเร็จนั้นย่อมเกิดขึ้นจากศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรเป็นส่วนสำคัญ แต่พบว่าเส้นทางการเติบโตมาเป็นหัวหน้างานในองค์กรส่วนใหญ่เกิดจากอยู่นานอายุงานมากซึ่งแน่นอนว่าจะต้องชำนาญและมีประสบการณ์ทำงานมาอย่างมากมายหลายคนทำงานได้ดีเยี่ยมในขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อได้รับการPromote เป็นหัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา กลับไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเคย
              หัวหน้างานนอกจากเก่งงานแล้ว จำเป็นต้องเก่งตน เก่งคน เก่งคิด ด้วยเก่งตน คือ มีภาวะผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวผู้อื่นในทางบวกได้  ,เก่งคน คือ ความสามารถในการบริหารทรัพยากรสำคัญขององค์กรคือ บุคลากร ,เก่งคิด คือ ความสามารถด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
              จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานและว่าที่หัวหน้างานทุกท่าน จะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ ในการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ก่อนก้าวหรือดำรงตำแหน่ง เพื่อความสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพในการทำงานส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
   

  วัตถุประสงค์
           
  1. เพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้และเข้าใจภาวะผู้นำนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร
            2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี   ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมร่วมขององค์กร
            3. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ
            4. เพื่อขีดความสามารถ ด้านการสอนงาน มอบหมายงาน และพัฒนาทีมงาน
            5. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับผู้อื่น


  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
              พนักงานระดับบังคับบัญชา ขึ้นไป (หัวหน้าหน่วย – ผู้ช่วยผู้จัดการ) หรือ ผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างานในอนาคต
  1 รุ่น ไม่ควรเกิน 25 ท่าน (เพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)

  เนื้อหาการเรียนรู้
  วันที่ 1 (9.00 – 16.00)
       Module 1 บทบาทหน้าที่และภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
            • บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
            • ความหมายและความสำคัญระหว่าง Leader และ Leadership
            • ทศลักษณ์ของผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ
       Module 2 ผู้นำตามสถานการณ์
            • ลูกน้อง 4 แบบ ผู้นำ 4 วิธี
            • เทคนิคการบังคับบัญชาลูกน้องแบบต่าง ๆ
       Module 3 บทบาทหน้าที่และภาวะผู้นำในโหมดการบริหาร “คน”
            • Model ในการพัฒนาและบังคับบัญชาในองค์กร
            • แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จในยุค 4.0
            • สารพัดบทบาทเพื่อการบริหารคนให้สำเร็จ (22 บทบาท)
       Module 4 การบริหารคนตามหลัก DISC
            • จำแนกพฤติกรรมด้วย DISC
            • การบริหารคนแต่ละ Type
            • เทคนิคการบังคับบัญชาด้วย “Trust”
       Module 5 ศิลปะการบังคับบัญชา “คน”
            • Gap of Generation
            • Identifying People
            • จิตวิทยาการบริหารคน
   
  วันที่ 2 (9.00 – 16.00)
       Module 6 การสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            • ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์
            • บทบาทผู้นำการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       Module 6 ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
            • การให้คำปรึกษา (สร้างขวัญและกำลังใจ)
            • การตั้งคำถาม(coaching) และ การเล่าเรื่อง(Story Telling) (สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ)
            • ทักษะการพูดในที่ชุมชน
       Module 7 ทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารจัดการ
            • การมอบหมายและติดตามงาน
                 - การสั่งงาน Vs การมอบหมายงาน
                 - ปัจจัยของความสำเร็จในการมอบหมายงาน
                 - กระบวนและขั้นตอนในการมอบหมายงาน
                 - การติดตามผล และ การให้ Feedback ในเชิงบวก
            • เทคนิคการสอนงาน
                 - ความหมายของการสอนงาน
                 - องค์ประกอบของการสอนงาน
                 - รูปแบบการสอนงาน
                 - การออกแบบโปรแกรมการสอน
            • ทักษะการทำงานเป็นทีม
   

  รูปแบบในการฝึกอบรม
       บรรยายแบบมีส่วนร่วม                                40 %
       Workshop , เกม , กิจกรรมระดมสมอง            30 %
       อภิปราย,ฝึกปฏิบัติ                                     30 %