สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
โพล
 • ท่านรู้จักเพอร์เฟคเทรนนิ่งจากช่องทางใด
  เว็บไซต์ / Google
  เฟซบุ๊ก / Facebook
  ไลน์ / LINE
  อีเมล / E-mail
  สื่อสิ่งพิมพ์
  บุคคลอื่นแนะนำ

หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 • หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  (Effective Coaching and Delegation)  หลักการและเหตุผล
       บทบาทการพัฒนาทีมงานหรือพัฒนาลูกน้อง เป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง ของหัวหน้างานมืออาชีพ ซึ่งผลลัพธ์ที่สำคัญในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาคือการ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสร้างแรงจูงใจทางบวกในการทำงาน ส่งผลให้ผลผลิตและบรรยากาศในการทำงานดีขึ้น
       การสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการพัฒนาลูกน้อง หากหัวหน้างานมีทักษะการสอนงานที่ดีก็ย่อมทำให้พนักงานมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดความผิดพลาดสูญเสียในการทำงานอีกด้วย เพราะฉะนั้น หัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา จะต้องมีภาวะผู้นำ และทักษะการสอนงาน มีความรู้และความเข้าใจในหลักการมอบหมายงานที่เกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งเทคนิคการติดตามและให้ผลตอบรับ(Feedback) เชิงบวก เพื่อให้ได้ทั้งใจ(คน) และ(ผล)งาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   

  วัตถุประสงค์
            1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
            2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการบังคับบัญชาลูกน้องแต่ละกลุ่ม
            3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างแผนพัฒนาลูกน้อง(รายบุคคล)ได้อย่างมืออาชีพ
            4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอนงานลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
            6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในบรรยากาศของการทำงานจริงได้
   

  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
            พนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 รุ่น ไม่ควรเกิน 40 ท่าน
   

  เนื้อหาหลักสูตร
  Module 1 : บทบาทหัวหน้างาน 4.0
  • 7 เหตุผลที่คนลาออกจากองค์กร ที่ไม่ใช่แค่สวัสดิการและรายได้  หัวหน้างานควรรู้
  • บทบาทของหัวหน้างานมืออาชีพ 5 มิติ
  • หน้าที่ของหัวหน้างานในมุมของการพัฒนาลูกน้องและทีมงาน
  Module 2 : ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความหมาย ประโยชน์ ความสำคัญ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของการสอนงาน
  • รูปแบบและประเภทของการสอนงาน
  • หลักการสอนงาน 5 ขั้นตอน ( 5 Steps สอนงานขั้นเทพ)
  • กระบวนการสอนงานแบบ OJT
  • จิตวิทยาในการสอนงาน และ ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
  • สุดยอดเทคนิค สอนงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
  • Role Play : การสร้างแผนการสอน และ ฝึกปฏิบัติสอนงานจริง
  Module 3 : เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
  • ความหมาย ประโยชน์ ความสำคัญ และผลลัพธ์ของการมอบหมายงาน
  • ปัญหาที่พบในการมอบหมายงาน 4 ด้าน
  • เทคนิคการ matching คน กับ งาน อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ
  • เคล็ด(ไม่)ลับ เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • Work Shop : แผนการมอบหมายและติดตามงาน
  • เทคนิคการติดตามผล
  • ทักษะการให้ Feed back และ คำปรึกษาเชิงบวก
  • การบันทึก แบบฟอร์มการมอบหมายและติดตามงาน
  • Mini Work Shop : แบบฟอร์มการมอบหมายและติดตามงาน
   

  ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม         6 ชั่วโมง
   

  รูปแบบการฝึกอบรม
            บรรยายแบบมีส่วนร่วม(เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง)   40%
            เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ผ่านWork Shop , กรณ๊ศึกษา , อภิปรายและนำเสนอ   60%