สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
โพล
 • ท่านรู้จักเพอร์เฟคเทรนนิ่งจากช่องทางใด
  เว็บไซต์ / Google
  เฟซบุ๊ก / Facebook
  ไลน์ / LINE
  อีเมล / E-mail
  สื่อสิ่งพิมพ์
  บุคคลอื่นแนะนำ

หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้า 4.0

 
หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้า 4.0
 
 • หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้า 4.0
  (Warehouse Management 4.0)

   

  หลักการและเหตุผล
           
  การควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่หากภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการซื้อ (Purchasing) นั้นอย่างมีหลักเกณฑ์จะช่วยในการรักษาระดับสินค้าคงคลังไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพราะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดี
  ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) และจัดการคลังสินค้า (Warehouse) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การซื้อ การออกแบบระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสมด้วยหลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง
   

  วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้าไปประยุกต์ใช้งานในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
       2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
       3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน ด้วยแนวคิดการออกแบบการจัดซื้อ ที่เล็กลงและมีระยะเวลาส่งมอบที่สั้นลงการควบคุมและระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
       4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีและมองเห็นประโยชน์ในการนำมาบริหารและจัดการคลังสินค้ามากขึ้น


  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา
              พนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการ ที่รับผิดชอบงานจัดคลังสินค้า 1 รุ่นไม่ควรเกิน 40 ท่านเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร


  หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)
       • บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (Industry 4.0 ) และทำไมต้องมีคลังสินค้า ?
       • ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง
       • บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่
       • ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ของสินค้าคงคลัง ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า
       • ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIs) ในการจัดการสินค้าคงคลัง
       • ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า
       • แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (Unnecessary Stock) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต
                 - การค้นหาปัญหาและสาเหตุ
                 - การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ
                 - แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       • กลยุทธ์และการตัดสินใจในการสั่งซื้อเพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังพร้อมฝึกภาคปฏิบัติ
                 - การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC Analysis
                 - การบริหารคลังสินค้าด้วยแนวคิด Stock Keeping Units (SKUs)
                 - เทคนิคกำหนดปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity ; EOQ)
                 - วิธีการกำหนดรอบการสั่งซื้อ (Lead Time) และจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Re-Order Point ; ROP)
                 - วิธีการสั่งซื้อบนเงื่อนไขและกำหนดแบบมีส่วนลด (Quantity Discounts)
                 - การกำหนด Safety Stock และการเติมสินค้า (Replenishment) ให้ทันท่วงที (Just In Time)
       • หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (Materials Handling System) ในคลังสินค้า
       • การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (Error Picking) และการเติมสินค้า (Replenishment) ในคลังสินค้า
       • บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ Warehouse และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers; DC)
       • ความจำเป็นในการปรับข้อมูลสินค้าคงคลัง (Inventory Adjustment)
       • การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
       • ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า
       • เทคนิคการแก้ไขปัญหาในคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
       • ปัจจัยและความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าคงคลัง, คลังสินค้า, ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
       • สรุปการเรียนรู้และถามตอบ 
   

  รูปแบบการฝึกอบรม
  บรรยายแบบมีส่วนร่วม  (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)                                  40%
  เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำจริงผ่าน กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม  WorkShop  ระดมสมอง นำเสนอ    60%

             
  ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม       6 ชั่วโมง (9.00 – 16.00 น.)