สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
โพล
 • ท่านรู้จักเพอร์เฟคเทรนนิ่งจากช่องทางใด
  เว็บไซต์ / Google
  เฟซบุ๊ก / Facebook
  ไลน์ / LINE
  อีเมล / E-mail
  สื่อสิ่งพิมพ์
  บุคคลอื่นแนะนำ

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

 
หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
 
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
  (
  Organization Awareness & Ownership Mindset)

   

  หลักการและเหตุผล
            ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องปรับกลยุทธ์และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม แต่การบริหารและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้านั้นไม่สามารถทำได้เพียงผู้บริหารเท่านั้น แต่ต้องอาศัย บุคลากรทุกท่าน เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ บุคลากรในองค์กร มีความพร้อม ทั้งความรู้ความสามารถ และ ทัศนคติที่ดี จึงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
            จิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เพราะหากว่า บุคลากรในองค์กร มีจิตสำนึกเรื่องดังกล่าวที่ดีแล้ว ย่อมสร้างผลตอบกลับในเชิงบวก ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหาร ง่ายต่อการสื่อสารวิสัยทัศน์ ง่ายต่อการบริหารจัดการ และ ข้อดีอื่นอีกมากมายๆ ทั้งในด้านการบริหารและด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กรด้วย
            ซึ่งในหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ” นี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปรับมุมมองและทัศนคติในการทำงานที่ดี พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมไปถึงเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรทุกท่านมองภาพใหญ่ร่วมกัน เพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
   

  วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ และมีความรู้สึกในด้านดีต่อองค์กร นำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี
       2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจว่าหากเกิดความรู้สึกในด้านลบต่อองค์กร จะเกิดผลกระทบต่อตัวเองอย่างไร
       3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
       4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       5. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่นให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   

  คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรม
  พนักงานทุกระดับในองค์กร (ไม่เกิน 40 ท่านต่อรุ่นเพื่อประสิทธิภาพของหลักสูตร)


  หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)
  Module 1 : เปลี่ยนมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน (กระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด)
       • Ice breaking activity : กิจกรรมแนะนำตัว
       • อิทธิพลของความคิด ต่อ ชีวิตของมนุษย์ & รูปแบบการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์
       • คุณลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จ กับ คนที่ล้มเหลว ในการทำงาน
       • สมการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
       • Work shop : พนักงานมืออาชีพ 3 มิติ (ตนเอง  ทีมงาน   องค์กร)   
  Module 2 : จิตสำนึกรักองค์กร และ จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
       • บทบาทและความรับผิดชอบ สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
       • องค์กรให้อะไรกับเราบ้าง
       • ในฐานะเราเป็นเจ้าของร่วม เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการทำงาน
       • ทศลักษณ์ที่ดีของเจ้าของกิจการร่วม(หุ่นส่วน)  (ทำอย่างนี้ แล้วได้อะไร)
       • Work shop เมื่อเรารัก...... เราจะปฏิบัติกับสิ่งนั้นอย่างไร
            - หากเรารักตัวเอง  เราจะปฏิบัติอย่างไรกับตัวเอง
            - หากเรารักใคร  เราจะปฏิบัติอย่างไรต่อเขา
            - หากเรารักงานของเรา  เราจะปฏิบัติอย่างไรกับงานของเรา
            - หากเรารักองค์กร  เราจะปฏิบัติอย่างไรกับองค์กร
  Module 3 : การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
       • สมการในการสร้างทีม (การสื่อสารที่ดี + การประสานงานที่ดี = ความสำเร็จ)
       • 6 ขั้นตอนทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
       • พลังของการทำงานเป็นทีม 3 มิติ (ตัวเอง , ทีมงาน , องค์กร)
       • Learning by activity : องค์กรในฝัน (พร้อมนำเสนอ)
       • สรุปการเรียนรู้  'องค์กรเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ที่องค์กรมีชีวิตขึ้นมาได้เกิดจากพวกเราทุกคน งั้นอยู่ที่พวกเราทุกคนแล้วล่ะว่า จะให้ชีวิตนี้ดีหรือแย่ แต่อย่าลืมว่าถ้าเขาแย่เราก็แย่ด้วย'
       • กิจกรรม Commitment : เราจะส่วนร่วมพัฒนาบ้าน(องค์กร) หลังนี้ให้ดีขึ้นอย่างไร


  ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม         6 ชั่วโมง