สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
โพล
หลักสูตรฝึกอบรมยอดนิยม (เข้าชม 125 ครั้ง) • หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)    
 • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ ยุคดิจิตอล (Modern Leadership Development) 
 • หลักสูตร เตรียมพร้อมสู่ก้าวแรกในการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ  
 • หลักสูตร ศิลปะการบังคับบัญชา สำหรับ ผู้นำหน่วยงาน (Art of Command)  
 • หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน  มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 • หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ 
 


 
 • โปรแกรม พัฒนาภาวะผู้นำ (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง) (Leadership Development Program) (4 DAY) 
 • โปรแกรม พัฒนาภาวะผู้นำ (สำหรับผู้บริหารระดับสูง) (Leadership Development Program) (3 DAY) 
 • หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Professional Modern Manager) (1-2 DAY) 
 • หลักสูตร หลักการบริหารทรัพยากรบุคลลสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน (HR For Line Manager) 
 • หลักสูตร การวางแผนและจัดทำแผนงบประมาณ (Budget Management) 
 • หลักสูตร การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Planning and Implementation) 
  
 • โปรแกรม พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainer Development Program)(4 DAY)
 • หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train The Professional Trainer) (2-3 DAY) 
 • หลักสูตร การนำเสนออย่างทรงพลังและมีประสิทธิภาพ (Powerful Presentations) (2-3 DAY) 
 • หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Personality Development For Business)
 • หลักสูตร การจัดการระบบความคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Mind Map 
 • หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความขัดแย้งในการทำงาน 
 • หลักสูตร ทักษะการสื่อสารเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Proactive Communication) 
 • หลักสูตร ระบบและเทคนิคการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงในองค์กร
 • หลักสูตร การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน 
 • หลักสูตร ศิลปะสำหรับเลขานุการยุคใหม่ เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน (Super Modern Secretary)
 • หลักสูตร พนักงานธุรการมืออาชีพยุคใหม่ (Super Modern Admin)
 • หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (Modern Purchasing Strategy)
 

 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ (Organization Awareness & Ownership Mindset)
 • หลักสูตร พนักงานมืออาชีพ (Professional Worker) 
 • หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • หลักสูตร เป็นผู้ตามอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Followership) 
 • หลักสูตร การพัฒนา EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
 

 • หลักสูตร The Power of Team (1-3 DAY)  
 

 • หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ 
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริการด้วยใจ (Services mind) 
 • หลักสูตร การบริหารจัดการงานบริการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Service Management) 
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (เน้นฝึกปฏิบัติ)
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริการ สำหรับ พนักงานขับรถจัดส่งสินค้า
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริการ สำหรับ พนักงานจัดเลี้ยง
 • หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์แบบมัดใจลูกค้า
 
 


 

 • หลักสูตร การจัดทำ 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน 
 • หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ตามมาตรฐานการตรวจติดตามคุณภาพ 
 • หลักสูตร เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส. ภายใน สำหรับคณะกรรมการ 5ส.
 • หลักสูตร การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance (TPM)
 • หลักสูตร การจัดการบริหารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total quality management (TQM)
 • หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Cost reduction activity) 
 • หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพการผลิตด้วยกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี (QCC course for Production improvement)
 • หลักสูตร เทคนิคการจัดการความผิดพลาดด้วย (Problem-solving and Decision-making)
 • หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วย PDCA 
 • หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น (Effectiveness for Kaizen improvement)
 • หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตด้วย Poka-Yoke และ Visual Control
 • หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Wastes for cost reduction)
 • หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ(FMEA) 
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness in working place)
 • หลักสูตร จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 • หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า  
 • หลักสูตร Six Sigma
  
 • หลักสูตร จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
 • หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
 • หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร 
 • หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสารเคมีอันตราย 
 • หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT 
 • หลักสูตร การดับเพลิงและอพยพหนีไฟขั้นต้น 
 • หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
 


 

 • หลักสูตร เทคนิคการสร้าง Point ให้มี Power (Microsoft PowerPoint 2013) (1-2 DAY)​ 
 • หลักสูตร Microsoft Excel 2010 - 2016 Basic
 • หลักสูตร Microsoft Excel 2010 - 2016 Advanced Level 1 
 • หลักสูตร Microsoft Excel 2010 - 2016 Advanced Level 2
 • หลักสูตร Microsoft office เบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน(Word,Excel,Power Point)
 


 

 • หลักสูตร การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (เน้นฝึกปฏิบัติ)​ 
 • หลักสูตร นักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer) (1-2 DAY)
 • หลักสูตร หลักการประเมินผลการปฎิบัติงานและการให้ Feedback พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Modern Recruitmen) 
 
 

 
 • หลักสูตร การพูดในที่ประชุมและการเขียน E-mail เชิงธุรกิจ 
 • หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ ในเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ