สมัครรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
 


 
Public Training
 
 

ปฎิทิน
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
โพล

ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์

11/03/2018 22:20 เมื่อ 11/03/2018 อ่าน 510
ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์
(Visionary leadership)
 
'ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์' เป็นคำที่ได้ยินบ่อยมาก
เข้าใจว่า ความหมายของ วิสัยทัศน์ คือ
'เป้าหมายหรือความต้องการในอนาคต ซึ่ง
เป็นการกำหนดทิศทางของภารกิจขององค์กรหรือทีมงาน'
 
แต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่า ผู้นำที่มีวิสัยคืออะไร
มีวิธีการหรือข้อกำหนดอย่างไร
ว่าอะไร คือ ผู้นำเชิงวิสัยทัศน์
 
ถ้าตอบตามความเข้าใจทั่วไปก็คงหมายความว่า
ผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ คือ ผู้นำที่สามารถสร้าง
และกำหนดเป้าหมายในอนาคต และ
สามารถขับเคลื่อนองค์กรหรือทีมงาน
ผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆ
ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปสู่
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
---------------------------------------
แล้ว 'ผู้นำ' แบบไหน ที่จะทำอย่างนั้นได้
6 คุณลักษณะของผู้นำเชิงวิสัยทัศน์
 
Holistic : ผู้นำต้องเข้าใจในภาพรวมของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภาพนอก ที่มีผลกระทบต้ององค์กร รอบรู้ในข้อจำกัดขององค์กร และสามารถพยากรณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อน วิกฤตนั้นจะเกิดขึ้นจริง เพื่อสามารถจัดการได้ทันอย่างมีประสิทธิภาพ
 
Interactive : ผู้นำต้องสามารถเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ กับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และสามารถจัดการ หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กระบวนการหรือวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ผู้นำที่จะทำเรื่องนี้ได้ต้องมี Holistic ก่อน
 
Insightful : ผู้นำต้องสามารถวิเคราะห์ความแตกต่าง หรือ ช่องว่าง ของสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ นอกจากนั้นยังต้องสามารถแยกแยะองค์ประกอบสำคัญ เพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ผู้นำที่เป็นนักปฏิบัติและเป็นนักวิเคราะห์วางแผน อย่างสมดุลเท่านั้นจะทำให้สามารถเกิดคุณลักษณะในข้อนี้ได้
 
Speculative : เมื่อสามารถวิเคราะห์ช่องว่างได้แล้ว ผู้นำต้องสามารถจัดการกับปัญหาและความไม่แน่นอน จากสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามปกติ ซึ่งผู้นำที่มีการพยากรณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆก่อน ที่วิกฤตหรือความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้นก่อนเท่านั้น จึงจะทำให้การจัดการปัญหาความไม่แน่นอน หรือ ความไม่สมบูรณ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพ
 
Imaginative : สิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งใดๆ คือผู้นำต้องสร้างผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นจริงได้ อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ผู้นำจะต้องสามารถบริหารจัดการ 3P ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
- People ผู้นำต้องขับเคลื่อนคนและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คนรู้สึกมีส่วนร่วมและเขาเต็มใจจะไปสู่เป้าหมายนั้นพร้อมคุณภาวะผู้นำ (Leadership) ช่วยได้
 
- Process ผู้นำต้องสามารถกำหนดหรือบริหารกระบวนการอีกทั้งยังต้องสามารถพัฒนาปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ไปสู่เป้าหมายให้ได้
 
- Performance ผู้นำต้องสร้างผลงานหรือผลลัพธ์ให้เป็นไปตามแผน หรือมากกว่าแผน การพัฒนาผลงาน 2 รูปแบบใหญ่ๆคือ Diagnosing คือการพัฒนาจากรากของปัญหาที่กระทบกับผลงาน และ Dialogic คือการพัฒนาจากจุดแข็งของกระบวนการที่สร้างผลงานได้ดี
 
Contingency Thinking : นอกจากจัดการกับปัญหาพื้นฐานได้แล้ว ผู้นำต้องสามารถจัดการกับความซับซ้อนของสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ที่ยากต่อจัดการได้โดยง่าย อีกทั้งสามารถตั้งสมมุติฐานใหม่ๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในอนาคตได้ ผู้นำไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้เพียงคนเดียว การบริหารอย่างมีส่วนร่วม ให้ทีมงานได้นำเสนอทางออกจะช่วยให้ผู้นำมีข้อมูลในการตัดสินใจต่อปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ดีขึ้น
 
---------------------------------------
ผู้นำนอกจากจะชี้ทางกำหนดทางให้คนเห็นได้แล้ว
จะต้องทำให้คนรู้สึกอยากเดินและเต็มใจจะเดินไปทางนั้นได้ด้วย
 
'เพราะถ้าไม่ได้ คุณอาจล้มเหลว'
---------------------------------------
อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ